Yêu cầu về SPF, DKIM và DMARC dành cho người gửi thư số lượng lớn tới Gmail và Yahoo

Trong các bài đăng gần đây của Google và Yahoo, các yêu cầu mới về gửi thư hàng loạt đã được công bố. Các yêu cầu này sẽ có hiệu lực vào tháng 2 năm 2024 và yêu cầu những người gửi thư hàng loạt phải triển khai SPF, DKIM và DMARC nếu họ muốn email của mình được gửi tới các địa chỉ email gmail và yahoo trong tương lai.