1 – Cài đặt trên điện thoại Android

Bạn tải GMAIL về. Đây là phần mềm quản lý email nổi tiếng của GOOGLE.

Thực hiện tuần tự như các bước sau:

Bạn đã hoàn thành cấu hình mail client cho điện thoại Android dùng phần mềm gmail.

2 – Cài đặt trên điện thoại iPhone/iPad

Bạn tải app GMAIL về. Đây là chương trình quản lý email nổi tiếng của GOOGLE.

Xin chúc mừng. Bạn đã hoàn thành thiết lập email client trên IOS.