Có 2 cách để zimbra sử dụng dịch vụ relay của bên cung cấp.

Cách 1: bạn mua dịch vụ relay theo IP. Có nghĩa là bên cung cấp dịch vụ relay sẽ chấp nhận tất cả các email được gửi từ IP của server của bạn. Bạn chỉ cần đơn giản cho Zimbra biết tên của relay server, ví dụ nếu bạn dùng dịch vụ relay của dnsexit:

su – zimbra
zmprov mcf zimbraMtaRelayHost relay.dnsexit.com

Khi không cần sử dụng nữa, bạn chỉ đơn giản thực hiện:
zmprov mcf -zimbraMtaRelayHost relay.dnsexit.com

Hoặc vào admin console và xóa thông tin “relay.dnsexit.com” trong mục General > MTA > Relay host.

Cách 2: bạn mua dịch vụ relay (có phí, hoặc miễn phí) với cơ chế xác thực. Có nghĩa là ngoài tên relay server, bạn còn cần cấu hình để Zimbra sử dụng username và password để xác thực với relay server.
Tham khảo thêm tại Zimbra Wiki

Trong ví dụ này, chúng tôi sử dụng dịch vụ của Mailgun. Sau khi đăng ký, mailgun sẽ cấp cho bạn username, password, tên smtp server.

Với quyền zimbra user:
su – zimbra

Tạo password file. Bạn nhớ thay đổi các tham số tương ứng youraccount@domain.com:your_password cho phù hợp.
echo smtp.mailgun.org youraccount@domain.com:your_password > /opt/zimbra/conf/relay_password
postmap /opt/zimbra/conf/relay_password

Kiểm tra thử với lệnh:
postmap -q smtp.mailgun.org /opt/zimbra/conf/relay_password

Cấu hình zimbra sử dụng username và password này:
zmprov mcf zimbraMtaSmtpSaslPasswordMaps lmdb:/opt/zimbra/conf/relay_password #giá trị mặc định là noplaintext,noanonymous
zmprov mcf zimbraMtaSmtpSaslAuthEnable yes #giá trị mặc định là no
zmprov mcf zimbraMtaSmtpCnameOverridesServername no #giá trị mặc định là no
zmprov mcf zimbraMtaSmtpTlsSecurityLevel may #giá trị mặc định là may
zmprov mcf zimbraMtaSmtpSaslSecurityOptions noanonymous #giá trị mặc định là noplaintext,noanonymous

Ta thiết lập relay host:
zmprov mcf zimbraMtaRelayHost smtp.mailgun.org

Tiến hành reload mta
zmmtactl reload