Việc lựa chọn định dạng format cho ổ cứng thường không được chú ý khi cài đặt Linux. Mỗi lựa chọn đều có ưu nhược điểm riêng. Với Zimico, chúng tôi thường sử dụng hệ thống ảo hoá để xây dựng các zimbra server. Khi đã sử dụng máy ảo với các ổ cứng “ảo” thì chúng tôi tập trung vào:

  • Tính đơn giản.
  • Ít thao tác khi cần tăng dung lượng. Không phải khởi động lại server.

Hiện tại, chúng tôi thường tạo mỗi ổ cứng ảo tương ứng với mỗi mount point quan trọng trong Zimbra. Các ổ cứng này được định dạng kiểu “physical partition” với định dạng standard mà không dùng các chương trình quản lý trung gian như lvm, logical volume. Với định dạng “standard physcial partition”, bạn sẽ dễ dàng tăng thêm dung lượng ổ cứng này theo quy trình sau. Ví dụ ta có 1 ổ cứng tên là sdd được mount vào mount point là /opt/zimbra/backup hiện có dung lượng 3TB và muốn tăng lên thành 5TB.

Liệt kê các ổ cứng và mount point tương ứng.

lsblk 
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT 
sda 8:0 0 50G 0 disk
 ├─sda1 8:1 0 1G 0 part /boot
 ├─sda2 8:2 0 35G 0 part /
 └─sda3 8:3 0 14G 0 part /var 
sdb 8:16 0 400G 0 disk
 ├─sdb1 8:17 0 392G 0 part /opt
 └─sdb2 8:18 0 8G 0 part [SWAP] 
sdc 8:32 0 3T 0 disk
 └─sdc1 8:33 0 3T 0 part /hsm1
Ta quan tâm đến thiết bị sdd đang được mount vào /opt/zimbra/backup
Trong vmware tăng dung lượng ổ cứng backup từ 3TB lên 5TB.
Khởi động lại máy ảo hoặc sử dụng rescan
echo 1 > /sys/class/block/sdd/device/rescan (với sdd là ổ cứng đã thay đổi).

Trong Centos 7, xác nhận ổ cứng đã thay đổi dung lượng.

lsblk 
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT 
sda 8:0 0 50G 0 disk
 ├─sda1 8:1 0 1G 0 part /boot
 ├─sda2 8:2 0 35G 0 part /
 └─sda3 8:3 0 14G 0 part /var 
sdb 8:16 0 400G 0 disk
 ├─sdb1 8:17 0 392G 0 part /opt
 └─sdb2 8:18 0 8G 0 part [SWAP] 
sdc 8:32 0 3T 0 disk
 └─sdc1 8:33 0 3T 0 part /hsm1 
sdd 8:48 0 5T 0 disk
 └─sdd1 8:49 0 3T 0 part /opt/zimbra/backup 
sde 8:64 0 3T 0 disk
 └─sde1 8:65 0 3T 0 part /hsm2 
sr0 11:0 1 1024M 0 rom

Ta quan tâm đến thiết bị sdd đang được mount vào /opt/zimbra/backup

Cài đặt gpart

yum -y install cloud-utils-growpart gdisk

Sử dụng growpart để thay đổi dung lượng partition

growpart /dev/sdd 1
CHANGED: partition=1 start=2048 old: size=6442442752 end=6442444800 new: size=10737416158 end=10737418206
/dev/sdd là ổ cứng, 1 là partition số 1.

Kiểm tra lại dung lượng partition

lsblk

Tiến hành resize partition với file system là ext4.

resize2fs /dev/sdd1

Kiểm tra:

df -hT | grep /dev/sdd