Thiết lập

Đầu tiên, bạn cần xem các quyền truy cập gì sẽ được cấp phát cho các quản trị viên khác. Tốt nhất là thực hiện qua 1 script trên một test server.

Dưới đây là một script mẫu để bạn bắt đầu. Bạn tạo 1 file với tên /usr/local/sbin/delegate-admin với nội dung sau.

#!/bin/bash

# Domain of concern to be changed
DOMAIN=’example.com’

WHO=`whoami`
if [ $WHO != “zimbra” ]
then
echo
echo “Execute this scipt as user zimbra (\”su – zimbra\”)”
echo
exit 1
fi

echo
echo
echo “Zimbra Delegate Admin control”
echo “*************************************************”
echo “Utility to grant/revoke delegated administrators”
echo
echo “Please choose R for revoke or G for grant (RG) or any other key to abort.”
read -p “RG: ” rg

if [ “$rg” == ‘R’ ]
then
echo “Please enter the user name (example: user@example.com) you wish to revoke delegated domain admin rights from.”
read -p “username: ” username

zmprov ma $username zimbraIsDelegatedAdminAccount FALSE

elif [ “$rg” == ‘G’ ]
then
echo “Please enter the user name (example: user@example.com) you wish to grant delegated domain admin rights.”
read -p “username: ” username

zmprov ma $username zimbraIsDelegatedAdminAccount TRUE
zmprov ma $username +zimbraAdminConsoleUIComponents accountListView
zmprov ma $username +zimbraAdminConsoleUIComponents DLListView
zmprov grr domain $DOMAIN usr $username +listAccount
zmprov grr domain $DOMAIN usr $username listDomain
zmprov grr domain $DOMAIN usr $username set.account.zimbraAccountStatus
zmprov grr domain $DOMAIN usr $username set.account.sn
zmprov grr domain $DOMAIN usr $username set.account.displayName
zmprov grr domain $DOMAIN usr $username +addDistributionListMember
zmprov grr domain $DOMAIN usr $username +getDistributionListMembership
zmprov grr domain $DOMAIN usr $username +getDistributionList
zmprov grr domain $DOMAIN usr $username +listDistributionList
zmprov grr domain $DOMAIN usr $username +removeDistributionListMember
zmprov grr domain $DOMAIN usr $username domainAdminRights
zmprov grr domain $DOMAIN usr $username domainAdminConsoleRights
zmprov grr domain $DOMAIN usr $username adminConsoleAliasRights
zmprov grr domain $DOMAIN usr $username modifyAccount
zmprov grr domain $DOMAIN usr $username countAlias
zmprov grr domain $DOMAIN usr $username -configureAdminUI
zmprov grr domain $DOMAIN usr $username -get.account.zimbraAdminConsoleUIComponents
zmprov grr domain $DOMAIN usr $username -get.dl.zimbraAdminConsoleUIComponents
zmprov grr domain $DOMAIN usr $username -set.account.zimbraIsDelegatedAdminAccount
zmprov grr domain $DOMAIN usr $username -set.dl.zimbraIsAdminGroup

else
echo “Invalid option, abort”
exit 0
fi

exit 0

Thay đổi DOMAIN=’example.com’ bằng tên domain của bạn và cấp quyền thực thi cho file này:

chmod +x /usr/local/sbin/delegate-admin

Chạy script này với quyền zimbra, ví dụ:

sudo su zimbra –

/usr/local/sbin/delegate-admin

Chọn G để bắt đầu gán quyền truy cập và nhập tên của account mà bạn muốn trao các quyền quản trị.

Sau khi thực hiện xong, đăng nhập vào trang quản trị (cổng 9071 hoặc 7071) với account được phân quyền. Bạn sẽ thấy rằng account này được phép thực hiện các tác vụ quản lý cho account, distribution list. Ngoài ra account này không được phép thực hiện các tác vụ khác.

Bạn có thể tham khảo các tài liệu sau về các quyền của admin và một số tình huống phân quyền đặc thù:

zm-mailbox/RightConsts.java at develop · Zimbra/zm-mailbox · GitHub

UmaT-Implementing-Delegated-Administration – Zimbra :: Tech Center

Restrict Admin ‘View Mail’ – Zimbra :: Tech Center

Create a delegated admin to manage distribution lists only – Zimbra :: Tech Center